ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Πινάκας με τους συντονιστές όλων των ειδικοτήτων που έχουν την επιστημονική ευθύνη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Έναρξη λειτουργίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας. Χαιρετισμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΚΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανάθεση Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης στο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ82 Μηχανολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας.  Η απόφαση

Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης. ΦΕΚ_2316_Β_2018_-_Κατανομή_ΠΕΚΕΣ

Ανάθεση Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων,Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας  ΩΥΔΥ4653ΠΣ-ΓΔΡ

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ_4547_18_ΦΕΚ 102

Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕ.ΚΕ.Σ . και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. ΦΕΚ 4299 Β_2018

Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων. ΦΕΚ16_τ.Β_11_01_2019