Συνάντηση Εργασίας Υπευθύνων ΠΕΚΕΣ με τη συμμετοχή της Ομάδας Συντονιστών ΕΠΑΛ πιλοτικής φάσης στις 8-4-2019 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

«Ανατροφοδότηση από την εφαρμογή του ΜΝΑΕ στα ΕΠΑΛ  – Σχεδιασμός για την περαιτέρω εμπέδωση και υλοποίησή του»

Μια πολύ πετυχημένη συνάντηση εργασίας για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» με συμμετοχή των υπευθύνων Συντονιστών ΜΝΑΕ  από όλα τα ΠΕΚΕΣ της χώρας, καθώς και εκπροσώπων από τις ομάδες των πιλοτικών σχολείων και των εμπειρογνωμόνων, που με ανταλλαγή ιδεών, μετάδοση εμπειριών και πλάνα συνεργασιών, δημιούργησε πρακτικές και συναισθηματικές προϋποθέσεις για την ακόμη πιο τελεσφόρα ανάπτυξη του προγράμματος.
Τοποθέτηση του υπευθύνου ΜΝΑΕ του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας για την ανάπτυξη του προγράμματος στα ΕΠΑΛ της περιοχής ευθύνης του.