Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

 Aξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗ