ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Μεταβολές αερίων – Διάγραμμα p-V (πίεσης-όγκου) (Φωτόδεντρο)

Θερμοχωρητικότητα και αλλαγή φάσης (Φωτόδεντρο)

1ος νόμος της Θερμοδυναμικής (Φωτόδεντρο)

Μετάδοση θερμότητας (Φωτόδεντρο)

Ισόχωρη μεταβολή (Φωτόδεντρο)

Ισόθερμη μεταβολή (Φωτόδεντρο)

Ισοβαρής μεταβολή (Φωτόδεντρο)

Αδιαβατική μεταβολή (Φωτόδεντρο)

Θερμότητα, θερμική ενέργεια, θερμοκρασία (Φωτόδεντρο)

Κλίμακες θερμοκρασίας (Φωτόδεντρο)

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής για τα κλειστά συστήματα (Αίσωπος)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ